برآورد قیمت کلی طرح احداث نیروگاه های خورشیدی
۲۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۸
کد خبر: ۵

اثر سایه اندازی در چیدمان افقی و عمودی پنلهای خورشیدی تمام سلولی، نیم سلولی و دوطرفه

در نسل جدید پنلهای خورشیدی، سری و موازی کردن سلولهای خورشیدی در ماژولهای فتوولتائیک موجب کاهش مقاومت سری و افزایش راندمان پنلها شده است. در پنلهای خورشیدی نیم سلولی Half cell و دوطرفه Bifacial نسبت به پنلهای خورشیدی تمام سلولی کریستالی نحوه سری و موازی کردن سلولها متفاوت است لذا تاکنون مقایسه اثر سایه اندازی روی پنلهای خورشیدی مختلف مورد بررسی قرار نگرفته و با نرم افزار Pvsyst می توان مطالعات کاملی در این زمینه انجام داد.

اثر سایه اندازی در چیدمان افقی و عمودی پنلهای خورشیدی تمام سلولی، نیم سلولی و دوطرفه

در نسل جدید پنلهای خورشیدی، سری و موازی کردن سلولهای خورشیدی در ماژولهای فتوولتائیک موجب کاهش مقاومت سری و افزایش راندمان پنلها شده است. در پنلهای خورشیدی نیم سلولی Half cell و دوطرفه Bifacial نسبت به پنلهای خورشیدی تمام سلولی کریستالی نحوه سری و موازی کردن سلولها متفاوت است لذا تاکنون مقایسه اثر سایه اندازی روی پنلهای خورشیدی مختلف مورد بررسی قرار نگرفته و با نرم افزار Pvsyst می توان مطالعات کاملی در این زمینه انجام داد.

 

بررسی فنی-اقتصادی نیروگاههای فتوولتائیک و حرارتی خورشیدی در ایران

در دنیا دو مدل نیروگاه خورشیدی احداث می شود. نیروگاههای فتوولتائیک (Photovoltaic solar energy) و نیروگاههای حرارتی خورشیدی (Concentrated solar power) وجود دارد و در ایران نیز هر دو مدل نیروگاه مورد استفاده قرار گرفته است. هزینه های احداث و درامدی آنها تاکنون در ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است.بررسی اثر دما و تابش در هر دو مدل نیروگاه در کشور می تواند به تصمیم گیری در سیاست گذاری های کشور در این حوزه کمک کند.

ارسال نظر