اجرای نروگاههای مقیاس کوچک

تامین و تجهیز انواع نیروگاه مقیاس کوچک با طراحی و اجرای بهترین و ماسبترین تجهیزات از نطر کیفیت و قیمت از خدمات گروه دکتر سولار میباشد

اتصال به شبکه و اخذ مجوز احداث PPA

طراحی بهینه نیروگاهها با نصب استاندارد آنها موجب اطمنیان از عملکرد صحیح و با راندمان بالای نیروگاهها در زمان بهره برداری است

 
طراحی و نصب نیروگاههای بزرگ خورشیدی

طراحی فنی-مهندسی نیروگاههای بزرگ، تامین تجهیزات خارج کشور، نصب سریع نیروگاه و بهره برداری در زمان تزریق به شبکه

 

خدمات و فعالیت های لیدوپارس با همکاری دکتر سولار

راهنمای خرید

خدمات مشتریان

ارطبات با دکترسولار

خدمات دکتر سولار